ชุดเครื่องแบบปกติขาว

ชุดเครื่องแบบปกติขาว
สีผ้า : สีขาว
เนื้อผ้า : ผ้าการ์เบอร์ดีน

ดวงตรา ดารา และเเหรียญราชอิสริยาภรณ์

โดยปกติข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู
จะมีชุดเครื่องแบบ 4 ประเภทคือ
1) ชุดกากีแขนสั้น
2) ชุดตรวจการ (กากีแขนยาว)
3) ปกติขาว
4) ปกติขาวเต็มยศ
(ข้าราชการอื่นจะมีชุดปกติขาวครึ่งยศอีกด้วย)

ชุดที่ 1 และชุดที่2 สามารถสวมใส่ทั่ว ๆ ไปได้ สำหรับชุดที่สองนั้น ส่วนใหญ่สวมใส่ในการตรวจการ หรือรับเสด็จอย่างไม่เป็นทางการ
บางโอกาสก็ต้องผูกเน็คไทสีดำด้วย(อย่างเช่น วันเฉลิม 5 ธันวาคม)
ชุดที่สาม เป็นกางเกงสีขาวและเสื้อสีขาวคอปิด ใช้ในการเข้าเฝ้าหรือพิธีการต่าง ๆ
ไม่ประดับเหรียญตรา โดยใช้แถบแทน

ชุดที่สี่ เป็นเสื้อขาว กางเกงสีดำ ไม่ใช้แถบ ให้ใช้ดวงตรา ดารา และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประดับแทน
จะใช้ในโอกาสงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญ ๆ ของราชวงศ์ชั้นสูง
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานสันนิบาตแห่งชาติ ฯลฯ

ซึ่งเครื่องแบบสามชุดแรกนั้น ไม่เป็นปัญหาต่อข้าราชการเท่าใดนัก เพราะต้องสวมใส่อยู่เป็นประจำ หากเป็น "ชุดปกติขาวเต็มยศ" ที่นานครั้งสวมใส่ที่หนึ่งจึงสร้างความสับสนให้แก่ผู้สวมใส่พอสมควรก่อนอื่นก็ต้องทราบเครื่องประดับต่าง ๆ

1) เหรียญราชอิสริยาภรณ์
เป็นเหรียญพร้อมแถบแพรประดับที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายมือเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย จะติดกี่เหรียญก็ได้ตามที่ได้รับพระราชทาน
2) ดวงตรา
ใช้ประดับห้อยคอด้วยแถบแพรสีตามชั้นของตระกูลเครื่อง ราช (มงกฏ / ช้างเผือก)
3) ดารา
ใช้ประดับตรงหน้าอกเบื้องซ้าย ต่ำกว่ากระเป๋าซ้ายลงมา
หากมีดาราสองดวง ให้ประดับสูงต่ำกว่ากันและเยื้อง ๆ กันพองาม
โดยดาราชั้นที่สูงกว่า (ช้างเผือก) จะอยู่เหนือกว่าชั้นที่ต่ำกว่า (มงกฏไทย)

ชั้นของเครื่องราชสำห รับข้าราชการพลเรือนที่ทำงานสนองพระเดชพระคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ

ไล่เรียงตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นมาสูงตามลำดับ
1) ตริตาภรณ์มงกฏไทย
2) ตริตาภรณ์ช้างเผือก
3) ทวีติยาภรณ์มงกฏไทย
4) ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5) ประถมาภรณ์มงกฏไทย
6) ประถมาภรณ์ช้างเผือก

หากเราดูภาษาอังกฤษที่ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ล ะชั้น
ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างชั้นระหว่างตระกูล ดังนี้

1) ตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
มี 2 ตระกูล คือ
มงกฏไทย และช้างเผือก

2) ชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จะเรียงลำดับ ตริตาภรณ์-ทวีติยาภรณ์ และประถมาภรณ์
และแต่ละชั้นจะมี 2 ตระกูล ดังนั้น ก่อนที่จะเลื่อนชั้นต้องผ่านครบสองตระกูลก่อน
เช่น เริ่มแรกจะได้ ตริตาภรณ์มงกฏไทย ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นตริตาภรณ์ช้างเผือก
แล้วถึงจะเลื่อนชั้นมาเป็นขั้น "ทวีติยาภรณ์"

และก่อนที่จะเลื่อนขั้นมา ในชั้น "ประถมาภรณ์" ก็ต้องผ่านทวีติยาภรณ์มงกฏไทย
แล้ว "ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก"

และในชั้น "ประถมาภรณ์" คือชั้น "สายสะพาย"
ซึ่ง "สายสะพายเส้นแรก" คือ "ประถมาภรณ์มงกฏไทย"
หลังจากนั้นสามปี หากไม่เคยมีโทษทัณฑ์ทางวินัยและยังรับราชการอยู่
ก็จะได้รับพระราชทานขั้น "ประถมาภรณ์ช้างเผือก" คือ สายสะพายเส้นที่สอง
เส้นที่สามก็อีก 5 ปี

3) ชั้นอัศวิน KNIGHT

ตั้งแต่ชั้นสอง (SECOND CLASS) เป็นต้นไปเป็น "ชั้นอัศวิน"สังเกตจากภาษาอังกฤษ
ที่กำกับเครื่องร าชอิสริยาภรณ์จะมีคำว่า "KNIGHT COMMANDER"
ส่วนในขั้นที่ต่ำกว่าคือ ตริตาภรณ์ จะมีเพียงคำว่า "COMMANDER"
เพราะ KNIGHT แปลว่า อัศวิน
ดังนั้น ข้าราชการครูท่านใดที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้น สองขึ้นไป
คือ ชั้นทวีตริยาภรณ์ ถือว่าเป็นระดับ "อัศวิน" ทั้งสิ้น

4) ชั้นอัศวินใหญ่ (KNIGHT GRAND CROSS)
หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นอัศวินใหญ่
สำหรับข้าราชการทุกฝ่ายที่รับเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นหนึ่ง (FIRST CLASS) ที่มีสายสะพายประดับ
สายสีฟ้าแถบเขียวอ่อนพาดบ่าจากไหล่ขวาลงซ้าย เป็นขั้น "ประถมาภรณ์มงกฏไทย" หรือสายเส้นที่หนึ่ง
หากสายสีแดงแถบเขียวอ่อนพาดจากไหล่ขวาลงซ้าย เป็นขั้น "ประถมาภรณ์
ช้างเผือก" เป็นสายเส้นที่สอง

5) ภาษาอังกฤษในแต่ละตระกูล
ตระกูลมงกฏไทย จะใช้ภาษาอังกฤษว่า "THE MOST NOBLE ORDER"
ซึ่งหมายถึง "พระราชทานให้ไว้เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีฐานะสูงศักดิ์"
ส่วนตระกูลช้างเผือกซึ่งสูงกว่า จะใช้ภาษาอักฤษว่า "THE MOST EXALTED
ORDER"
ซึ่งหมายถึง "พระราชทานให้ไว้เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่สูงส่ง"

เมื่อทราบความหมายของเครื่องราชอิ สริยาภรณ์ในแต่ละชั้นแต่ละตระกูลแล้ว
ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ก็สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเครื่องราช
อิสริยา ภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานมาอย่างสมเกียรติแต่ตนเอง ครอบครัว
และวงศ์ตระกูล

คุณคือ "อัศวิน" แล้วนะ !

เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยค้นคว้าและอ้างอิงจาก "หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย"
ของสำนักเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เมื่อ 12 สิงหาคม 2535

หลังเสร็จพิธี รอดูภาพ "อัศวิน" ของพวกเรา
ที่จะนำภาพมาปรากฏลงต่อในเว็บนี้

ที่มา : http://home.sts.ac.th/modules.php?op=modload&name=XForum&file=print&fid=...
คัดลอกโดย สีสวาด.คอม

เครื่องแบบเต็มยศ (เสื้อขาว/กางเกงดำ)
เครื่องแบบเต็มยศบุรุษ ประดับดาราและสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและดารามหาวชิรมงกุฎ
เครื่องแบบเต็มยศสตรี ประดับดาราและสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ เหรียญจักรพรรดิมาลาที่หน้าบ่าซ้าย

0
Your rating: None